Beste ouders en andere geïnteresseerden,

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat de Gemeenteraad van West Maas en Waal tijdens de Raadsvergadering van 21 september jl. unaniem heeft ingestemd met het Beleidskader en de financiële uitwerking Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal. Dit betekent dat het startsein is gegeven om de harmonisatie per 1 januari 2018 verder te implementeren. Ook de gemeente Druten bereidt zich voor om de harmonisatie van het peuterwerk per 1 januari 2018 door te voeren.

Na intensief overleg hebben zowel de gemeente Druten als de gemeente West Maas en Waal ervoor gekozen om voor alle kinderen in de dorpen waar nu een peuterspeelzaal is, een peuteraanbod betaalbaar te houden. De gemeentes gaan per kind een soort basissubsidie betalen. Om dit te kunnen doen hebben de gemeentes keuzes moeten maken die consequenties hebben voor het aanbod aan de kinderen en voor ouders.

Consequenties:

  • Er komt 1 uurtarief voor werkende (of studerende) en niet werkende ouders.
    • Werkende ouders kunnen voor de kosten een inkomensafhankelijke toeslag aanvragen bij de belastingdienst.
    • Ouders die niet (beide) werken krijgen een vergelijkbare inkomensafhankelijke toeslag via de gemeente.
  • De openingstijden zijn in de gemeentelijke subsidieregeling vastgelegd op 2 dagdelen van 2,5 uur per kind.
  • Gemeente Druten draagt bij voor kinderen vanaf 2 jaar.
  • Gemeente West Maas en Waal draagt bij voor kinderen vanaf 2,5 jaar, met uitzondering van de VVE-kinderen die mogen starten vanaf 2 jaar. (VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie)
  • Het derde en vierde dagdeel voor VVE kinderen, die recht hebben op een aanbod van 4 x 2,5 uur, is gratis. Beide gemeentes betalen het derde en vierde dagdeel volledig.

De implementatie van de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft ook gevolgen voor de inrichting van onze organisatie, zowel op financieel als op personeel vlak. De komende weken zullen wij dan ook intensief benutten om onze organisatie opnieuw in te richten om ervoor te zorgen dat vanaf 1 januari 2018 aan de nieuwe wet voldaan wordt.

Donderdagavond 26 oktober om 19.00 wordt er bij D’n Bogerd in Druten een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de oudercommissies van de 12 SPOM Peuterspeelzalen in de gemeenten Druten en West Maas en Waal. We hebben ervoor gekozen om de oudercommissies uit beide gemeenten tegelijkertijd uit te nodigen en daarom kunnen er maximaal twee afgevaardigden per oudercommissie de bijeenkomst bijwonen.

Vervolgens zullen in de week van 30 oktober alle ouders persoonlijk een brief ontvangen over de veranderingen binnen onze peuterspeelzalen per 1 januari 2018. Tevens zal in de brief vermeld staan waar zij terecht kunnen met vragen.

Ten slotte verwijzen wij naar de site www.veranderingenkinderopvang.nl voor algemene informatie over de harmonisatie.