Eind juni 2017 is de Raad in de gemeente West Maas en Waal geïnformeerd over een nieuw beleidsvoorstel over de harmonisatie van het peuterwerk en de kinderopvang in de gemeente. Harmonisatie betekent dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan dezelfde eisen moeten gaan voldoen en dat het financiële kader gelijk gesteld wordt. Dat wil zeggen dat er niet langer met een vaste ouderbijdrage gewerkt wordt in het peuterwerk, maar dat er een uurtarief gaat gelden, vergelijkbaar als dat in de kinderopvang. Gezinnen met twee werkende ouders komen in het nieuwe systeem in aanmerking voor teruggave van de Belastingdienst. Gezinnen die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag kunnen bij de gemeente terecht voor een vergoeding.

Het voorstel dat eind juni voorgelegd is aan de Gemeenteraad gaat uit van de wettelijke verplichtingen van de gemeente. Zou de Raad met dit minimale scenario akkoord gaan dan zal het de vraag zijn of de 7 locaties van de SPOM Peuterspeelzalen in de gemeente West Maas en Waal kunnen voortbestaan.

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 29 juni jl. heeft de Raad kritische vragen gesteld aan de wethouder. Verschillende Raadsleden vreesden dat het peuterwerk zou gaan verdwijnen, met name in de kleinere kernen. Ook de bestuurder van SPOM Basisonderwijs heeft aangegeven te vrezen voor de consequenties van doorvoering van het voorgestelde beleidskader. Er wordt gevreesd dat veel kinderen, bij wegvallen van een voorschoolse voorziening in de kern waar ze wonen, slecht voorbereid aan de basisschool beginnen. De stichting SPOM Peuterspeelzalen heeft de Raad dan ook gevraagd om nader onderzoek te doen teneinde een weloverwogen besluit te kunnen nemen over deze complexe materie, de harmonisatie.

Tijdens de Raadsvergadering op 13 juli jl. is er verder gedebatteerd over de harmonisatie en heeft de wethouder aangegeven een aangepast voorstel in te gaan dienen. Het aangepast voorstel komt in september dan wel in oktober 2017 opnieuw in de Raadsvergadering. De stichting SPOM Peuterspeelzalen West Maas en Waal is gevraagd mee te denken hoe het aangepaste voorstel vorm zou kunnen krijgen.

Bijbehorende documenten:

Raadvoorstel harmonisatie gemeente West Maas en Waal (30-05-2017)

Brief SPOM Peuterspeelzalen West Maas en Waal tbv de leden van de Raad van de gemeente West Maas en Waal (28-06-2017)

Brief ouders harmonisatie (04-07-2017)

Brief SPOM Peuterspeelzalen WMW met aanvullende info tbv raadsleden WMW (10-07-2017)